Search Site

Voor 15:00u besteld, is dezelfde werkdag verstuurd       Verzendkosten € 3,95 en gratis verzonden vanaf € 30,-       14 dagen bedenktijd       Veilig betalen via SSL

Algemene Voorwaarden

Download onze Algemene Voorwaarden

1. Algemeen 
1.1 Gegevens ondernemer
Uniekekussens.nl
Akerstraat 148
6466 HN Kerkrade

Kamer van Koophandel nummer: 63882787
Rekeningnummer: NL92RABO0306488620

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van Uniekekussens.nl, gevestigd te Benthuizen. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Uniekekussens.nl. Op verzoek sturen wij u een schriftelijk exemplaar toe.
1.3 Door het plaatsen van een order in onze webwinkel verklaart de klant akkoord te gaan met onze voorwaarden. Uniekekussens.nl heeft het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Uniekekussens.nl zijn de algemene voorwaarden van derden niet van toepassing.
1.5 Uniekekussens.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in omschrijving vermelde specificaties. 

2. Levering 
2.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Uniekekussens.nl er naar streven om de bestelling binnen 30 dagen uit te voeren. Indien dit niet mogelijk ontvangt de klant zo snel mogelijk na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.2 Uniekekussens.nl voldoet aan haar afleverplicht zodra de door Uniekekussens.nl geleverde zaken twee keer aan de klant zijn aangeboden. Het pakket kan na deze afleverpogingen afgehaald worden bij de vestigingen van de pakketdienst. Indien de klant wil dat het pakket voor de derde keer wordt aangeboden, zijn de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht voor de klant.
Wanneer u bij bezorging het pakket weigert en Uniekekussens.nl ontvangt hiervan bericht van de vervoerder, hebben wij voldaan aan ons aanbod tot levering.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien onze leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW. 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht 
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop zoals bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde artikelen retour te sturen. De klant moet binnen een periode van 14 dagen - zonder opgave van reden - kenbaar te maken dat hij/zij  de artikelen wil retourneren. De klant dient hiervoor een melding aan Uniekekussens.nl -per email of brief- te maken inzake de terugzending van de geleverde artikel(en). De klant dient te bewijzen dat het artikel tijdig - in ieder geval binnen 30 dagen - zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan Uniekekussens.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De artikelen welke geretourneerd worden moeten in nieuwstaat worden teruggezonden. Indien de artikelen door de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Uniekekussens.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na ontvangst van de artikelen in goede staat het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde artikelen komt geheel voor rekening en risico van de klant.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. 

5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Uniekekussens.nl dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Uniekekussens.nl. Uniekekussens.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie hierover uitgebreid onze Privacy Policy.
5.2 Uniekekussens.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Uniekekussens.nl stuurt met regelmaat een nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor abonneren. Bij elke nieuwsbrief is het mogelijk om u af te melden voor de nieuwsbrief. 

6. Garantie 
6.1 Uniekekussens.nl garandeert dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant -voor het terug sturen van de artikelen- aan Uniekekussens.nl deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden per email of brief. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Uniekekussens.nl schriftelijk te worden gemeld. Wanneer de artikelen gebruikt zijn na constatering van het gebrek, beschadiging ontstaan na constatering van het gebrek, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van het gebrek, heeft de klant geen recht meer tot terugzending en het uitoefenen van zijn reclame recht.
6.3 Indien klachten van de afnemer door Uniekekussens.nl gegrond worden bevonden, zal Uniekekussens.nl naar haar keuze de artikelen kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen. De aansprakelijkheid van Uniekekussens.nl is beperkt tot tent hoogste het factuurbedrag, danwel -naar keuze van Uniekekussens.nl - tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Uniekekussens.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Uniekekussens.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Hieronder begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.4 Uniekekussens.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.5 Deze garantie geldt niet indien:
A) de klant jegens Uniekekussens.nl in gebreke is;
B) de klant de artikelen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerende of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Uniekekussens.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

7. Aanbiedingen 
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Uniekekussens.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Uniekekussens.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Uniekekussens.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen, tenzij dit in de aanbieding is vermeld.
7.5 Uniekekussens.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

8. Overeenkomst 
Een overeenkomst tussen Uniekekussens.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Uniekekussens.nl is geaccepteerd. 

9. Afbeeldingen en specificaties 
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen en gegevens o.a. betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de website van Uniekekussens.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

10. Overmacht 
10.1 Uniekekussens.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Uniekekussens.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Uniekekussens.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Uniekekussens.nl is niet gehouden om een boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Uniekekussens.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen. Dit moet gezien worden als een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

11. Aansprakelijkheid 
Uniekekussens.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd gebruiken van de artikelen. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 
 

12. Eigendomsvoorbehoud 
12.1 Eigendom van alle door Uniekekussens.nl aan de klant verkochte en geleverde artikelen blijft bij Uniekekussens.nl zolang de klant de vorderingen van Uniekekusens.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van Uniekekussens.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, rente en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Uniekekussens.nl geleverde artikelen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Uniekekusens.nl of een door Uniekekussens.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Uniekekussens.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die artikelen mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Uniekekussens.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Uniekekussens.nl.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

Back to top